O organizácii

Sme kreatívna skupina mladých ľudí, ktorí sa podieľajú na podpore mládeži v kultúrnej a vzdelávacej oblasti v meste Handlová. Čo chceme a čo robíme?

• Vytvárať mimoškolské aktivity pre deti a mládež.

• Podporovať neformálne vzdelávania, tvoriť workshopy a školenia.

• Informovať a zapájať mladých ľudí do vecí verejných.

• Zastupovať záujmy mladých a podporiť ich nápady.

• Aktívne sa zapájať do dobrovoľníckych aktivít.

• Pomáhať ľuďom (zdrav. ťažko postihnutí, drogovo závislí, v zlej soc. situácií)